MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemiţanu, 29

Raport PPP anul 2021

Pagina principală » Новости » Raport PPP anul 2021

Darea de seamă

privind activitatea Centrului Medical S.R.L. EUROMED DIAGNOSTIC

în cadrul PPP pentru Servicii de Radiologie şi Diagnostic Imagistică”,

perioada anului 2021

(al 9-lea an din PPP)

I. Informație generală

Anul 2021 este al 9-le an de activitate a Centrului Medical S.R.L. „EUROMED DIAGNOSTIC” în cadrul PPP pentru Servicii de Radiologie şi Diagnostic Imagistică, în temeiul următoarelor reglementări normative în vigoare:

1) Contractul pentru realizarea unui parteneriat public privat pentru servicii de radiologie și diagnostic imagistic încheiat la 24 noiembrie 2011, inclusiv 3 Acorduri adiționale (respectiv din data - 5.03.2012, 22.10.2012 și 03.10.2016) (în continuare Contract) între:
a) Ministerului Sănătății - Autoritatea publică responsabilă (denumit în continuare (Ministerul);
b) IMSP SCR „Timofei Moșneaga” - Partenerul Public (în continuare Spitalul);
c) S.R.L. Magnific cu statut de „Investitor”;
și
d) S.R.L. Euromed Diagnostic – Partenerul Privat;

2) Comunicatului Informativ „cu privire la stabilirea unui raport de PPP în cadrul Spitalului Clinic Republican pentru serviciile de radiologie și diagnostic imagistic” https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=9853&lang=ro , cu cerințele înaintate față de Partenerul Privat ;

3) HGRM nr. 1116 din 06.12.2010 (M.O. nr. 241-246/1231 din 10.12.2010) pentru perioada anului 2021, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=19989&lang=ro;
4) Legii nr. 179-XVI din 10 iulie 2008 (M.O. nr.165-166 art.605) cu privire la parteneriatul public privat, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125105&lang=ro;

Documentația pe procedurile de PPP au fost elaborate ca urmare a recomandărilor Raportului final privind Strategia pentru eliminarea barierelor în furnizarea de servicii private de sănătate şi operarea integrată a serviciilor publice şi private în Republica Moldova, (Acord de colaborare pentru acordarea asistenţei tehnice în realizarea proiectelor de PPP în domeniul sănătăţii între MS și Corporaţia Financiară Internaţională);
Drept conduită în activitatea Centrului sunt toate reglementările/procedurile în vigoare în domeniile sănătatea publică și securității actului medical prestat;

II. Volumul și structura serviciilor medicale prestate

În anul 2021 Spitalul a beneficiat de 31 618 explorări diagnostice în segmentul radiodiagnostica și imagistica medicală (CT și RMN) realizate de către Partenerul Privat estimate la suma de 7 726 417,0 lei.
Este un volum, care în comparație cu cei 9 ani de activitate se plasează pe locul 5 după volumul realizat (tabela nr.1).
Printre cele mai complicate investigații care au necesitat activități și cheltuieli suplimentare sunt cele oferite pacienților spitalizați în Terapiile intensive și pacienților afectați de COVID-19. Astfel, pacienților din Terapia Intensivă, inclusiv cea specializată pentru COVID-19 au fost realizate 33 la sută din toate investigațiile. Pacienții afectați de COVID-19 spitalizați au beneficiat de investigații corespunzător 19 la sută din total (tabela nr. 2).

a) Structura după tipul investigațiilor, realizate pacienților spitalizați și celor cu titlul de urgență din ambulatoriu, la indicația specialiștilor
IMSP SCR Timofei Moșneaga

Pacienții spitalizați în IMSP SCR Timofei Moșneaga au beneficiat de investigații imagistice realizate de Partenerul Privat Euromed Diagnostic S.R.L. în număr de 31 523 investigații și 95 investigații realizate pentru pacienții îndreptați din Policlinică cu titlul „urgență”, respectiv 87 investigații în fiecare zi a anului de raportare.
Menționăm, că investigații imagistice complexe (conform noțiunii din Contract) au fost în minoritate față de cele radiodiagnostice de bază, aspect caracteristic pentru tot parcursul Contractului PPP (tabela nr.3 și 4).
Cea mai mare pondere de investigații solicitate de Spital au fost din categoria radiodiagnostice , în număr de 29 519 pe 70 diferite categorii de protocoale, constituind respectiv 93 la sută din toate investigațiile realizate în 2021, inclusiv:
 72%- radiografia cutiei toracice;
 18%- investigații speciale radiologice, inclusiv scopii;

De fapt este cel mai jos indicator pentru acest tip de investigații, ca pondere, din toți 9 ani precedenți de raportare. Constatăm, că în anul de raportare zilnic în 24 din 24 ore sau investigați 81 pacienți prin metode radiodiagnostice.
Secțiile curative cu cel mai înalt număr de investigații prin metode radiologie realizate au fost la indicațiile specialiștilor din secțiile: artrologie, urologie, hepatologie, nefrologie, gastroenterologie, și chirurgie toracală.

Astfel cel mai mic indicator a fost stabilit în 2017 și în 2018, câte 2,5% din numărul total de investigații. În anul 2021 ponderea investigațiilor prin CT si RMN au atins 7,0 la sută din totalul investigațiilor realizate.

Anul 2021au fost efectuate cel mai mare număr de investigații prin Tomografie computerizată, pe 23 protocoale diferite de diagnostic, în comparație cu toți anii de derulare PPP. Astfel, dacă în anul 2017 au fost investigați 517 pacienți în anul 2021 – 1788 investigații (4,8 investigații în zi pe parcursul anului).

Investigații prin RMN (Siemens Magnetom Skyra 3 Tesla) în anul 2021 sau realizat prin 311 protocoale pentru pacienții spitalizați, volumul de investigații fiind depășit doar în 2014 când sa atins numărul de 322 investigații în an.
Pondere investigațiilor prin RMN pentru pacienții spitalizați din totalul sa estimat la 0,98%.
10 361 sau 32,8% investigații realizate în secțiile de Terapii intensive, inclusiv 5891 la pacienții afectați de COVID-19 (19% din cele efectuate în TI).
Tarifele pentru investigații realizate în TI nu deferă de cele realizate la dispozitive staționare în virtutea unor exigențe epidemiologice și activităților tehnice suplimentare care se înregistrează pentru tehnicianul radiolog.
Pentru Departamentul de Urgență au fost realizate 3021 investigații de urgență, practic 8,3 investigații în fiecare zi calendaristică;

b) Investigații imagistice realizate în cadrul PPP pentru pacienții deserviți de către IMSP SCR Timofei Moșneaga în condiții de ambulatoriu, în temeiul Contractului cu CNAM:

Partenerul Privat fiind contractat în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală în conformitate cu prevederile Contractului de realizare PPP de către CNAM a realizat investigații pentru pacienții deserviți de Spital în condiții de ambulatoriu în număr de 305, inclusiv conform îndreptării 027/e -171 investigații ce a constituit 81 % și prin SIRSM - 39 investigații (19%) și 95 de urgență trimiși de medicii din AMSA, finanțați de Spital.
Total prin SIRSM au fost realizate investigații pe 10 diferite protocoale și în categoria îndreptărilor pe 027/e pe 30 protocoale de diagnostic imagistic.
Acest fapt, permite de a face concluzii, că Contractul semnat de către CNAM, prin care nu este identificată cota pentru categoria „Asistența specializată de ambulatoriu” prestată de IMSP SCR Timofei Moșneaga nu oferă un acces adecvat pacienților deserviți în condiții de ambulatoriu în cadrul PPP.
III. Activități privind asigurarea securității actului medical și
performanța personalului

În pofida faptului, că S.R.L. Euromed Diagnostic nu a fost implicat de MS în instituțiile care nemijlocit acordă asistență medicală pacvienților infectați prin COVID-19, respectiv a fost exclus din acțiunile realizate pe acest segment, echipa de specialiști a fost instruită pe intern cu normele, reglementările de conduită, tactică, prevenire și control în cazul infecției generate de virusul SARS CoV 2.
PCN nr.371 edițiile corespunzătoare (VI și VII) au fost puse în aplicare cu instruire internă pe compartimentele vizate. Au fost elaborate Protocol clinic la locul de lucru în subdiviziunile Centrului și procedurile operaționale necesare.
Datorită atitudinii colegiale din partea administrației Spitalului angajații Centrului au fost incluși în lista de beneficiari pentru vaccinare împotriva virusului SARS CoV 2.

Securitatea radiologică a fost la un control continuu incluzînd toate dispozitivele medicale, personalul implicat autorizat pentru astfel gen de activitate și pacienții beneficiari.
Autorizațiile radiologice și Certificatele de securitate pentru dispozitivele puse la dispoziția actului medical sunt conforme normelor în vigoare și valabile inclusiv pînă în anul 2023.
Lucrările de deservire tehnică și mentenanță a dispozitivelor medicale au fost realizate în corespundere cu planul aprobat.
Acțiunile ce țin de securitatea în muncă a angajaților s-a realizat în corespundere cu planul aprobat și recomandările recepționate de la MS.
Supravegherea medicală specială a lucrătorilor cu expunere profesională la radiaţii ionizante sa bazat pe principiile generale de medicina muncii şi reglementările în vigoare.

Instruirea continuă a specialiștilor s-a realizat conform planului aprobat în baza de contract cu USMF Nicolae Testemițanu și Centrul de educație continuă pentru specialiștii cu studii medii. Specialiștii angajați sunt instruiți în conformitate cu funcțiile ocupate și Fișele de post corespunzătoare.
În Cadrul Centrului este dislocat sediul Catedrei de imagistică a USMF Nicolae Testemițanu, colaboratorii cărei fiind implicați în activități practice consultă specialiștii în situațiile problematice de interpretare a investigațiilor.
Reclamații din partea pacienților deserviți în cadrul PPP nu sau înregistrat.

Pe parcursul anului a fost o colaborare eficientă între medicii cliniciști și medicii radiologi imagiști la etapa întocmirii protocoalelor și descrierii tabloului imagistic înregistrat.
Cele enumerate au fost un suport esențial pentru a realiza angajamentele și obligațiunile partenerilor în activitatea diagnostică asumată.


Concluzii:

1. În 9 ani de activitate a PPP, Partenerul Privat Centrul Medical ”Euromed Diagnostic” a realizat la indicația specialiștilor din cadrul IMSP SCR Timofei Moșneaga 219 227 investigații imagistice, fiind de altfel o contribuție esențială pentru sistemul de sănătate, pentru instituția publică din PPP unde sunt concentrate cele mai complicate cazuri de boală în aspect diagnostico-curativ.

2. Anul de activitate 2021 fiind al 9 le an de activitate în cadrul PPP între IMSP SCR Timofei Moșneaga și EUROMED DIAGNOSTIC S.R.L. au fost realizate 31 828 investigații la indicația medicilor. Pentru pacienții spitalizați sau realizat 31 523 (99%), inclusiv 3021 din UPU și 305 pentru pacienții consultații în condițiile asistenței specializate de ambulatoriu din cadrul Spitalului.
Este o majorare semnificativă față de anul 2020 cu +14% (nr. investigații în 2020 – 27211).

3. Pentru pacienții spitalizați investigații din categoria radiodiagnostică digitală staționară și mobilă au fost solicitate în 93 la sută din total, respectiv alte 0,9 la sută au fost RMN și 6,1 la sută investigații prin Tomografie computerizată. Proporția volumului de investigații performante la cel de al 9-lea an de derulare PPP de asemenea nu a corespuns cotelor solicitate la etapa de inițiere PPP, astfel constatând o solicitare insuficientă a dispozitivele performante puse la dispoziție în interesul pacientului asigurat.

4. Peste 33 la sută din investigații sau realizat la patul pacienților utilizînd tehnici mobile și activități asociate cu exigențe majore dictate de pandemia COVID-19. Astfel 10 361 de investigații au fost realizate în Terapiile intensive, inclusiv în zonele „Roșii” unde se acorda asistența pacienților afectați de COVID-19.

5. UPU al Spitalului a beneficiat de 3 021 de investigații de urgență, toate cu titlul de „urgență”, interpretarea cărora a contribuit la stabilirea diagnosticului și elaborarea tacticii de triere a pacienților.

6. Pacienții deserviți în condiții de ambulatoriu în cadrul PPP au fost în număr de 305, inclusiv: 171 trimiși prin 027/e, 39 prin SIRSM și 95 de urgență. Proporția pacienților deserviți prin SIP - Contractul cu CNAM s-a încadrat în 81% tipul de îndreptare 027/e și 19% prin SIRSM, fapt ce permite de a face concluzii că SIRSM a fost mai puțin accesibil penru categoria dată de pacienți

7. Relațiile de colaborarea clinico-manageriale au fost operative și reciproc susținătoare din ambele părți.

8. Pentru anul 2022 este necesar de examinat în cadrul Comisiei de Mediere chestiunile care fiind nesoluționate generează o mulțime de obstacole întru buna realizare a PPP, cum ar fi:

a) Ajustarea tarifelor pentru investigațiile imagistice în corespundere cu normele aplicate la nivel de țară (HGRM 1020/2011 și modificările ei ulterioare) cu adăugarea sumelor corespunzătoare rentabilității pentru a permite Partenerului Privat realizarea obligațiunilor ce-i revin;
b) Concluzii și modificări contractuale privind activitatea Partenerului Privat în Pandemie drept o „Forță Majoră” cu aplicarea unor ajustări argumentate și conforme situației reale;
c) Negocierea cu CNAM pentru a îmbunătăți accesul pacienților deserviți în condiții de ambulatoriu de către IMSP SCR Timofei Moșneaga la investigații performante imagistice corespunzător indicațiilor clinice, ș.a.


În anexă la raport:
1. Tabelul nr 1 – Volumul investigațiilor realizate de către Partenerul Privat Euromed Diagnostic S.R.L în cadrul PPP, perioada 2013-2021 – 1 filă:
2. Tabelul nr.2 - Structura investigațiilor realizate de către Partenerul Privat S.R.L. EUROMED DIAGNOSTIC în cadrul Contractului PPP, la solicitarea IMSP SCR Timofei Moșneaga, conform profilului clinic în anul 2021 – 1/3 filă;
3. Tabelul nr.3 - Proporția investigațiilor radiologice de Bază și Complexe
realizate de Partenerul Privat pentru pacienții spitalizați, conform contractului PPP în perioada anilor 2013-2021 – 1/3 filă;
4. Tabelul nr.4 - Proporția investigațiilor radiologice de Bază și Complexe realizate de Partenerul Privat pentru pacienții în baza contractului CNAM, pentru angajamentele PPP, în anul 2021- 1/3 filă;
5. Volumul investigațiilor realizate pentru pacienții îndreptați prin SIP ( SIRSM) în cadrul PPP, contractul cu CNAM -1 filă;
6. Volumul investigațiilor realizate pentru pacienții îndreptați prin SIP ( 027/e) în cadrul PPP, contractul cu CNAM -1 filă
7. Venitul total (lei) înregistrat în anul 2021, ca urmare a investigațiilor imagistice prestate de Euromed Diagnostic S.R.L.,conform indicațiilor IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, în cadrul PPP (inclusiv pentru pacienții spitalizați și cei din ambulatoriu încadrați în SIP) – 1 filă;